CFL cargo
CFL cargo Danmark
CFL cargo Deutschland
DK
DE
EN
© CFL cargo
Terms of use
Contact
Access
General Service Terms
CFL cargo Sverige

General Service Terms

The General Service Terms (dated January 2007) are only available in Danish.
For additional information, please contact the
Operations Control department.

Almindelige forretningsbetingelser for national godstransport med jernbane

1. Generelt
1.1. Medmindre andet skriftligt bekræftes af CFL Cargo Danmark ApS udføres enhver transport af gods med jernbane (herefter Transport ) og alle andre hertil knyttede serviceydelser, såsom rådgivning, formidling af transport og opbevaring af gods (herefter Serviceydelser ) i henhold til nærværende almindelige forretningsbetingelser (herefter Forretningsbetingelser ).
1.2. I tillæg til Forretningsbetingelserne gælder endvidere følgende i det omfang de ikke er udtrykkelig fraveget ved Forretningsbetingelserne eller ved anden skriftlig aftale bekræftet af CFL Cargo Danmark ApS:
(i) den til enhver tid gældende lovgivning, herunder RID, om transport af farligt gods,
(ii) generelle betingelser for udveksling af EUR-paller med jernbane (ATB)
(iii) Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000)
(iv) CMR konventionen
1.3. Ved indgåelsen af aftalen accepterer medkontrahenten (herefter Kunden ), at vilkårene for aftalen reguleres af Forretningsbetingelserne, jfr. pkt. 1.1. og pkt. 1.2., der tilsammen udgør en integreret del af aftalen (herefter tilsammen Aftalen ).

2. Aftaleindgåelse
2.1. Aftalen træder i kraft, når det af Kunden underskrevne fragtbrev er skriftligt bekræftet af CFL Cargo Danmark ApS ved underskrift eller stempel eller på anden måde. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen, kan Kunden ikke ensidigt ændre Aftalen eller fragtbrevet.
2.2. Tilbud afgivet af CFL Cargo Danmark ApS er fritblivne. Aftale indgået på grundlag af tilbud fra CFL Cargo Danmark ApS anses først indgået, når CFL Cargo Danmark ApS skriftligt har bekræftet Kundens accept.
2.3. Ingen mellem Kunden og CFL Cargo Danmark ApS indgået rammeaftale eller anden vedvarende aftale om løbende ydelser, anses indgået for en periode, der overstiger 12 måneder. Forlængelser eller ændringer af sådanne aftaler skal ske skriftligt.

3. Fragtbrev
3.1. Kunden skal afgive behørigt udfyldt fragtbrev i forbindelse med enhver Transport.
3.2. Kunden modtager en genpart af fragtbrevet. 3.3. CFL Cargo Danmark ApS har til enhver tid ret - men ikke pligt - til at undersøge godset, herunder om godset svarer til angivelserne i fragtbrevet. CFL Cargo Danmark ApS har endvidere til enhver tid ret til at undersøge, om gældende sikkerhedsforskrifter, herunder bestemmelserne i RID, bilag I til CIM-konventionen (herefter RID ), er iagttaget.
3.4. CFL Cargo Danmark ApS kan erstatte fragtbrevet med elektronisk fragtbrev.
3.5. Kunden skal vedlægge fragtbrevet de dokumenter, der kræves af CFL Cargo Danmark ApS eller offentlige myndigheder. CFL Cargo Danmark ApS har ikke pligt til at undersøge om fragtbrevet og de vedlagte dokumenter er tilstrækkelige og/eller korrekt udfyldte eller anvendte.

4. Betaling af fragtafgifter og gebyrer m.v.
4.1. Kunden er forpligtet til at betale fragtafgifter og gebyrer m.v. for Transporten og eventuelle Serviceydelser. Kunden er endvidere forpligtet til at betale udlæg, som CFL Cargo Danmark ApS har foretaget på vegne af Kunden samt til at betale påløbne fragttillæg, afgifter og gebyrer i henhold til CFL Cargo Danmark ApS til enhver tid gældende pris- og gebyrliste.
4.2. Betalingsfristen er netto 7 dage fra fakturadato.
4.3. Ved enhver overskridelse af betalingsfrist beregnes renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag til betaling sker.
4.4. CFL Cargo Danmark ApS kan ensidigt forhøje fragten
(i) som følge af omkostningsstigninger, hvormed ændrede love, bekendtgørelser og forskrifter m.v. af enhver art fordyrer Aftalens opfyldelse;
(ii) med energitillæg ved indtrufne væsentlige stigninger i udgifter til elektricitet, olie og brændstof.
4.5. Kunden er ikke berettiget til at foretage nogen form for modregning i betalingerne i henhold til Aftalen, medmindre modkravet er ubestridt eller fastslået ved en endelig og upåanket retsafgørelse.

5. Farligt gods og gods, som ikke befordres
5.1. Enhver form for stoffer, genstande m.v., der kan udgøre en fare for sine omgivelser eller sig selv (herefter Farligt Gods ), transporteres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder RID. Farligt Gods modtages alene til Transport eller udførelse af Serviceydelser på særlige vilkår, der fastsættes af CFL Cargo Danmark ApS, herunder navnlig følgende:
5.2. CFL Cargo Danmark ApS skal underrettes om Farligt Gods i behørig tid, inden Farligt Gods indleveres til Transport eller udførelse af Serviceydelser.
5.3. Afsenderen/Kunden er forpligtet til at sørge for, at Farligt Gods er klassificeret, læsset, emballeret, mærket samt godkendt til transport i henhold til RID. Oplysninger vedrørende Farligt gods, dets karakter og behandling skal angives i fragtbrevet. Afsenderen/Kunden er endvidere forpligtet til at sørge for, at CFL Cargo Danmark ApS overlades transport- og ledsagedokumenter, som disse er påkrævet i henhold til RID og/eller af offentlige myndigheder.
5.4. Farligt Gods omfattet af fareseddel 1 og 7 i henhold til RID kan tidligst indleveres til Transport på afsendelsesdagen, og skal afhentes senest på dagen for ankomst til bestemmelsesstationen.
5.5. CFL Cargo Danmark ApS er på ethvert tidspunkt og uden meddelelse herom til Kunden eller afsenderen/modtageren berettiget til for Kundens regning og risiko at tage alle nødvendige forholdsregler, herunder at bortskaffe Farligt Gods, der udgør en konkret fare eller som ikke er afhentet i medfør af klausul 5.4. Såfremt Farligt Gods er modtaget uden CFL Cargo Danmark ApS accept, er CFL Cargo Danmark ApS berettiget til på ethvert tidspunkt og uden meddelelse herom til Kunden eller afsenderen/modtageren for Kundens regning og risiko at bortskaffe sådant Farligt Gods.
5.6. Som en del af Kundens ansvar friholder Kunden CFL Cargo Danmark ApS for alle forpligtelser, der opstår overfor tredjemand i forbindelse med transport, opbevaring og anden behandling, som skyldes godsets karakter, og at Kunden har tilsidesat den pligt til agtpågivenhed, der påhviler Kunden.
5.7. Levende dyr modtages ikke til Transport.

6. Vogne
6.1. CFL Cargo Danmark ApS stiller egnede vogne til rådighed for Transport. Vogne skal bestilles i behørig tid inden levering. Kunden er ansvarlig for at angivelserne i vognbestillingen er korrekte og fuldstændige. Vognbestillingen skal indeholde oplysninger om:
a) bestillerens navn og adresse
b) bestemmelsesstationen
c) det nødvendige antal vogne
d) vognens leveringstid og -sted
e) godsets art, og
f) den ønskede vogntype
g) type på lasteenheder
6.2. Vogne og lasteenheder må alene anvendes til Transport af det i bestillingen af vogne anførte gods.
6.3. CFL Cargo ApS bærer intet ansvar for, at en bestilling - uanset årsag - ikke har kunnet efterkommes.
6.4. Vogne er leveret, når de er anbragt på leveringsstedet, og afsenderen er underrettet herom.
6.5. Vogne skal være i forsvarlig stand og tilbørligt rengjorte. Kunden skal inden lastningen kontrollere, at de vogne og lasteenheder CFL Cargo Danmark ApS sætter til rådigheder, er egnede til det formål de skal anvendes til, samt om de er behæftede med synlige fejl eller mangler. Eventuelle mangelsindsigelser skal meddeles skriftligt inden påbegyndelse af læsningen, og er ellers uvirksomme.
6.6. Ved overskridelse af læsnings-/aflæsningsfrister betales vognleje m.v. i henhold til CFL Cargo Danmark ApS til enhver tid gældende pris- og gebyrliste, indtil vognene er klar til afgang/godset er aflæsset, og CFL Cargo Danmark ApS har modtaget meddelelse herom.
6.7. Ved afbestilling betaler Kunden afbestillingsgebyr i henhold til CFL Cargo Danmark ApS til enhver tid gældende pris- og gebyrliste.

7. Læsning/aflæsning
7.1. Læsning og aflæsning påhviler henholdsvis afsenderen/Kunden og modtageren/Kunden. Ved læsningen skal afsenderen/Kunden selv sørge for tilstrækkeligt sikring af godset, herunder, men ikke begrænset til, fastgøring, afstivning samt forebyggelse mod fugt og indtrængen af vand fra almindelige utætheder. Afsenderen/Kunden skal selv stille de fornødne materialer til rådighed hertil.
7.2. Afsenderen/Kunden skal ved læsningen følge de regler og anvisninger, som måtte blive givet af CFL Cargo Danmark ApS, herunder CFL Cargo Danmark ApS til enhver tid gældende lasteforskrifter, der på forespørgsel udleveres. CFL Cargo Danmark ApS har ret, men ikke pligt, til at kontrollere, om vogne og lasteenheder er lastet forsvarligt.
7.3. Læsningen/aflæsningen skal foregå på tider, hvor læssesporene er åbne. Godset skal være ærdiglæsset/aflæsset, og vogne skal, medmindre andet er aftalt, være klar til afgang/tilbagelevering senest 6 timer efter, at den pågældende vogn blev leveret/ankom til bestemmelsesstedet.
7.4. Gennemføres læsningen/aflæsningen ikke på én dag (hvilket er pligtmæssigt ved Farligt Gods omfattet af RID), skal henholdsvis afsenderen/Kunden og modtageren/Kunden sørge for, at den indlæssede del/resterende del af godset fordeles ligeligt i vognen og anbringes, således at der kan rangeres med vognen, uden at godset derved beskadiges.
7.5. Kunden bærer ethvert ansvar for plombering af vogne, og CFL Cargo Danmark ApS er ikke forpligtet til at foretage eller kontrollere foretagne plomberinger. Hvis CFL Cargo Danmark ApS påtager sig at bistå med plombering og/eller kontrol heraf efter aftale med kunden eller efter påkrav fra offentlige myndigheder, sker dette for Kundens regning og risiko, og CFL Cargo Danmark ApS skal i intet tilfælde være forpligtet til at undersøge indholdet eller betragtes som havende undersøgt indholdet af vognene. Tilsvarende gælder, hvis CFL Cargo Danmark ApS efter aftale med Kunden eller efter påkrav fra offentlige myndigheder emballerer godset.

8. Modtagelse af gods til Transport
8.1. Godset anses for modtaget til Transport, når afsenderen/Kunden meddeler CFL Cargo Danmark ApS, at vognen er færdiglæsset, og når vognen er blevet fysisk overdraget til og kommet i CFL Cargo Danmark ApS fulde varetægt.

9. Kundens ansvar
9.1. Kunden indestår for: (i) at de angivelser og erklæringer, som er anført i fragtbrevet eller de hertil vedlagte dokumenter er rigtige, nøjagtige og fuldstændige, samt at fragtbrevet er korrekt udfyldt og er bilagt de til transporten fornødne dokumenter og/eller erklæringer;
(ii) at godset er tilstrækkeligt og korrekt emballeret og/eller mærket;
(iii) at vogne alene anvendes til det i bestillingen af vogne anførte gods, og i øvrigt returneres rengjorte samt skadefri;
(iv) at anvendte vogne, der ikke stilles til rådighed af CFL Cargo Danmark ApS, er godkendte til transport og egnede til transport af det deri læssede gods;
(v) at CFL Cargo Danmark ApS har modtaget korrekte og fyldestgørende oplysninger om Farligt Gods.
9.2. Kunden er ansvarlig for enhver skade eller ethvert tab, som CFL Cargo Danmark ApS måtte lide, og er forpligtet til at skadesløsholde CFL Cargo Danmark ApS for ethvert krav, som CFL Cargo Danmark ApS måtte blive mødt med fra afsenderen, modtageren eller tredjemand (herunder, men ikke begrænset, til told- og andre offentlige myndigheder), som følge af,
(i) manglende overholdelse af pkt. 10.1., uanset årsagen hertil;
(ii) læsning og/eller aflæsning af godset, medmindre Kunden kan bevise, at Kunden, afsenderen, modtageren eller nogen, for hvem disse hæfter, ikke har handlet ansvarspådragende;
(iii) at Kunden, af senderen, modtageren eller nogen, for hvem disse hæfter i øvrigt, har handlet ansvarspådragende.

10. bliver tom

11. CFL Cargo Danmark ApS ansvar
11.1. CFL Cargo Danmark ApS ansvar for udførelse af Transport følger af bestemmelserne i CIMkonventionen, jfr. Bilag B til Konventionen af 9. maj 1980 om internationale jernbanetransporter (COTIF) med senere ændringer (herefter CIM), jfr. § 17, stk. 6 i Lov om Jernbanevirksomhed m.v. (LBK nr. 310 af 28. april 2003 med senere ændringer). Transportansvaret omfatter helt eller delvist beskadigelse og/eller tab af godset i perioden fra godsets modtagelse til Transport, jfr. pkt. 8, og indtil udlevering samt skade og tab, der opstår som følge af forsinkelse, medmindre CFL Cargo Danmark ApS er fritaget for ansvar i medfør af bestemmelserne i CIM eller Aftalen.
11.2. Erstatningsberegningen foretages efter bestemmelserne herom i CIM, og således omfatter erstatningspligten eksempelvis ikke konsekvenstab eller andet indirekte tab (bortset fra erstatning af fragt og udlæg betalt i anledning af transporten af det beskadigede eller tabte gods) og kan i intet tilfælde overstige:
(i) 17 SDR pr. kilo manglende/beskadiget bruttomasse ved beskadigelse og/eller tab af godset;
(ii) det tredobbelte af fragten ved forsinkelse, dog maksimalt den erstatning, der skulle ydes, hvis godset var gået fuldstændigt tabt, jfr. pkt. (i) ovenfor; medmindre CFL Cargo Danmark ApS eller nogen, for hvem CFL Cargo Danmark ApS hæfter, har handlet groft uagtsomt, hvorefter ansvaret er begrænset til det dobbelte af det under pkt. (i) og pkt. (ii) anførte, eller der foreligger forsæt, i hvilket tilfælde der ydes fuld erstatning.
11.3. I øvrigt gælder CIM s bestemmelser om erstatningsansvar og kan påberåbes af såvel Kunden som CFL Cargo Danmark ApS.
11.4. For CFL Cargo Danmark ApS udførelse af Serviceydelser gælder ansvarsbegrænsningerne i Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000), hvortil der henvises, og som udleveres på forespørgsel.

12. Panteret
12.1. CFL Cargo Danmark ApS har panteret i det gods, som er under CFL Cargo Danmark ApS kontrol og i samtlige dokumenter, der relaterer sig hertil for enhver betaling under Aftalen samt for ethvert andet aktuelt eller tidligere opstået krav mod Kunden.

13. Reklamation
13.1. Synlige skader
13.1.1 Modtageren/Kunden skal straks ved afhentningen reklamere overfor CFL Cargo Danmark ApS over enhver synlig skade eller tegn på skade, herunder skader på plomberinger.
13.2. Ikke synlige skader
13.2.1 Modtageren/Kunden skal straks efter opdagelse af andre skader, og senest 7 dage efter godsets modtagelse, reklamere overfor CFL Cargo Danmark ApS for skader, der ikke var synlige ved modtagelsen, og skal godtgøre, at skaden er sket, mens godset var i CFL Cargo Danmark ApS varetægt.
13.3. Fælles regler for reklamation
13.3.1 Reklamationen skal være skriftlig og bilagt fragtbrevet samt bevis for godsets værdi.
13.3.2 Manglende rettidig reklamation kan medføre bortfald af kravet, jfr. CIM, artikel 57.

14. Force majeure
14.1. CFL Cargo Danmark ApS er uden ansvar i force majeure-situationer, herunder - men ikke begrænset til - manglende fremkommelighed på jernbanesporene og på Storebæltsbroen og - tunnelen, ulykker, faglige konflikter samt naturkatastrofer.

15. Forældelse
15.1. Ethvert krav mod CFL Cargo Danmark ApS forældes 1 år efter udlevering af godset eller det forventede udleveringstidspunkt i tilfælde af manglende udlevering, medmindre en længere forældelsesfrist følger af CIM, artikel 58.
15.2. Et forældet krav kan ikke anvendes til modregning eller gøres gældende som kontrasøgsmål eller indsigelse.

16. Lovvalg og værneting
16.1. Aftalen er underlagt dansk ret, og enhver tvist om dennes fortolkning, opfyldelse, misligholdelse, ophør, gyldighed m.v., som måtte opstå, skal afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med disse regler.

Padborg, januar 2007